Verleggen intercity van afrit A’dam Centraal naar Amsterdam Zuid

Lisette Mantel 12 maart 2021 0 Comments

De belangrijkste wijziging voor Amersfoort is dat vanaf 2029 tussen Amersfoort Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol 4 Intercity’s per uur gaan rijden en de Intercity naar Amsterdam Centraal vervalt. De sprinter wordt iets sneller en met een overstap kan men vanuit Amersfoort Centraal 4x per uur naar Amsterdam Centraal rijden. Het OV-gebruik tussen Amersfoort en regio Amsterdam neemt in het gekozen model toe met ca. 30% ten opzichte van 2019, mede vanwege autonome groei en ruimtelijke ontwikkelingen. Ingeschat wordt dat voor ruim de helft van de huidige reizigers vanuit Amersfoort het nieuwe model een verbetering oplevert de hogere Intercity-frequentie naar Duivendrecht, Amsterdam Zuid en Schiphol. Voor één derde van de huidige reizigers uit Amersfoort leidt het model tot achteruitgang vanwege de langere reistijd naar Amsterdam Centraal. Eén achtste van de Amersfoortse reizigers ondervindt geen gevolgen in termen van reistijd of overstappen. Op basis van deze aanvullende analyses wordt geadviseerd om dit nieuwe bedieningsmodel niet ter discussie te stellen. Het levert per saldo meer reizigers op vanuit Amersfoort en de grootste groep huidige reizigers uit Amersfoort gaat erop vooruit. Verder zal, gelet op het principe van ontvlechten van vervoersstromen, het behouden van een reguliere Intercity-verbinding naar Amsterdam Centraal niet haalbaar zijn, zowel vanuit Amersfoort als vanuit Almere. Het advies is daarom om te participeren in de optimalisatiestudie en daarbij zich vooral te richten op verbeteringen voor de groep Amersfoortse reizigers die nadeel van het OV-SAAL besluit ondervindt. Verder is van belang om met betrokken partijen (Metropoolregio Amsterdam, Ministerie, NS en Prorail) tot concrete afspraken te maken over scope en tijdpad van de afgesproken optimalisatiestudie.
 
In mei is er een raadsvergadering (Raad wordt geïnformeerd tijdens de Ronde) over openbaar vervoer per spoor. Voor meer informatie, zie de Statenbrief Stand van zaken Toekomstbeeld Openbaar Vervoer Maart 2021

AboutLisette Mantel